Kontakt

 • Ing. Ludvík Obrusník

 • kancelář :
 • Pod Lysinami 466/9
 • 147 00 Praha 4, Hodkovičky

 • sídlo :
 • Pod Lysinami 465/7
 • 147 00 Praha 4, Hodkovičky

 • GSM : 608322257, 608170110
 • E-mail: info@geodet-obrusnik.cz
 • Galerie

  Ostatní :  Odkazy  Slovník katastru nemovitostí

   Katastr nemovitostí
  • Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech (pozemcích, budovách, bytech a nebytových prostorech, vodních dílech), o jejich vlastnících a právních vztazích k nemovitostem. Zahrnuje katastrální mapu (v digitální nebo grafické formě) a soubor popisných informací v elektronické podobě. Katastr nemovitostí je veřejný.


  • Zjednodušená evidence
  • Zjednodušená evidence je zjednodušený způsob evidování zemědělských a lesních pozemků v katastru. Jejich hranice v terénu zpravidla neexistují, jsou sloučeny do větších půdních celků a v katastrální mapě jsou zobrazeny pouze tyto celky. K evidenci se do doby ukončení pozemkových úprav využívají mapy bývalého pozemkového katastru, mapy evidence nemovitostí, pozemkové knihy a operáty přídělového a scelovacího řízení.


  • Katastrální území
  • Katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí. U malých obcí je hranice obce totožná s hranicí katastrálního území. Větší obce se skládají z několika katastrálních území.


  • Pozemek
  • Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí nejčastěji vlastnickou.


  • Parcela
  • Parcela je pozemek zobrazený v katastrální mapě a označen parcelním číslem.


  • Stavební parcela
  • Stavební parcela je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří.


  • Budova
  • Budova je nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.


  • Vodní dílo
  • Vodní díla evidovaná v katastru nemovitostí jsou stavby spojené se zemí pevným základem jako přehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť.


  • Výměra parcely
  • Výměra parcely je plošný obsah průmětu pozemku do zobrazovací roviny katastrální mapy. Výměra se zaokrouhluje na celé čtvereční metry.


  • Geometrický plán
  • Geometrický plan je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. Vyhotovuje se například pro rozdělení pozemku, pro změnu hranice pozemku, pro vyznačení budovy nebo vodního díla, pro vyznačení pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem, pro vyznačení vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku do katastru nemovitostí.


  • Vytyčení hranic pozemku
  • Vytyčením hranic pozemku se rozumí vyznačení hranic v terénu geodetickými metodami podle podkladů z katastru nemovitostí. Dokumentaci o vytyčení hranic pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů a protokol. Vytyčení lze nahradit upřesněním hranice v terénu vlastníky s následným geodetickým zaměřením. Přitom nesmí být překročeny mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou.


  • Věcné břemeno
  • Věcné právo omezuje vlastníka nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něco konat či něčeho se zdržet. Často se zapisuje do katastru nemovitostí (současně se zapíše věcné právo u oprávněného). Zřizuje-li se věcné právo k části pozemku, je nutno vyhotovit geometrický plán pro vymezení této části.


  • Obnova katastrálního operátu
  • Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nové digitální katastrální mapy a nového souboru popisných informací o nemovitostech, vlastnících a právních vztazích. Obnovu lze provést novým mapováním, nebo přepracováním dosavadní grafické katastrální mapy, nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.


  • Pozemkové úpravy
  • Pozemkovými úpravami se nově uspořádávají pozemky tak, aby byly přístupné a vlastníkům se na nich dobře hospodařilo. Nově se k nim uspořádávají vlastnická práva a případně věcná břemena. Současně se zlepšuje životní prostředí, půdní fond, vodní hospodářství a ekologická stabilita krajiny. Na podkladě výsledků pozemkových úprav je obnovován operát katastru nemovitostí.


  • Pozemkový úřad
  • Pozemkový úřad zajišťuje, řídí a financuje všechny činnosti při restitucích, pozemkových úpravách, vytyčování hranic pozemků pro hospodaření vlastníků apod.


  • Katastrální úřad
  • Katastrální úřad především spravuje katastr nemovitostí a poskytuje z něho údaje (výpisy, opisy nebo kopie a to jak katastrální mapy, tak i souboru popisných informací).


  • Katastrální mapa
  • Katastrální mapa je polohopisná podrobná mapa zobrazující nemovitosti evidované v katastru. Pozemky se zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, jsou označené parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu.


  • Ortofotomapa
  • Ortofotomapa je podrobná fotografická mapa povrchu vytvořená z řady leteckých snímků tzv. diferenciálním překreslením, kterým je odstraněno zkreslení z převýšení terénu a perspektivní zkreslení.


  • Definiční bod parcely a budovy
  • Definiční bod parcely nebo budovy je virtuální bod přibližně ve středu parcely či budovy. Jeho rovinné souřadnice ve státním referenčním systému S-JTSK definují (určují, lokalizují) polohu parcely či budovy v rámci České republiky.


  • BPEJ
  • Bonitované půdně ekologické jednotky slouží k oceňování pozemků. V katastru nemovitostí se evidují u parcel zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku a to pětimístným číselným kódem.


  • Souřadnicový systém S-JTSK
  • Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je závazným geodetickým referenčním systémem na území České republiky pro zeměměřické činnosti využívané ve veřejném zájmu.

   

  © 2011 geodet-obrusnik.czgeodet-obrusnik na http://www.facebook.com